Historia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce

Od dnia 1 czerwca 2015 roku Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się przy ulicy Piłsudskiego 5 (budynek banku PKO SA) na I piętrze.


Od dnia 1 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” jest podmiotem prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej w Sokółce.


W dniu 9 lipca 2010 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru stowarzyszeń Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Sokółce z siedzibą Osiedle Buchwałowo 10. Stowarzyszenie powyższe powstało z inicjatywy pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce. Członkami Stowarzyszenia są pracownicy Warsztatu, rodzice osób niepełnosprawnych, których dzieci uczestniczą w terapii zajęciowej i osoby dla których problematyka rehabilitacji społeczno zawodowej niepełnosprawnych nie jest obojętna. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych między innymi poprzez działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości jest głównym zadaniem Stowarzyszenia.


Warsztat Terapii Zajęciowej w Sokółce rozpoczął działalność 1 marca 1997 r. i realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne intelektualnie, które uczestniczą w terapii zajęciowej prowadzonej w pracowniach tematycznych. Na zajęcia terapeutyczne odbywające się od poniedziałku do piątku uczęszcza 35 osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sokólskiego. Część spośród tych osób jest codziennie dowożona na zajęcia specjalnym samochodem znajdującym się na wyposażeniu Warsztatu.