Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”

Dane Stowarzyszenia


Zarząd:
Grzegorz Bieńkowski – Prezes
Franciszek Bogdan – Wiceprezes
Ewa Kułak – Skarbnik


Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej.
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.


Adres siedziby:
16 – 100 Sokółka
ul. Piłsudskiego 5
telefon: 85 711 85 08
e-mail: snron.razem@gmail.com


KRS   0000360596            
REGON   200373367
NIP   545 – 180 – 11 – 76
nr konta:  23 1240 5240 1111 0010 3491 4565
BANK PEKAO SA Oddział Sokółka
ul. Piłsudskiego 5


Statut Stowarzyszenia

Kopiowanie i powielanie zdjęć, tekstu lub jakichkolwiek innych treści opublikowanych w niniejszym serwisie WWW bez pisemnej zgody Stowarzyszenia jest zabronione.

Załącznik do Uchwały II Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Sokółce z dnia 2.07.2010 r. o przyjęciu zmian w Statucie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Sokółce JEDNOLITY TEKST STATUTU

I  Postanowienia ogólne

§ 1

          Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dn.7.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach, innych przepisów regulujących działalność organizacji pozarządowych oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

          Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sokółka.

§ 3

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego.

2.      Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

2.      Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5

1.       Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi , zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej  autonomii.

§ 6

1.       Podstawowa działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków.

2.       Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

II Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

1.       Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, ich rodzin, w szczególności poprzez realizację zadań w sferze:

          1)   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
          2)   pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
          3)   działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
          4)   działalności charytatywnej,
          5)   ochrony i promocji zdrowia,
          6)   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

2.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

          1)  Tworzenie i prowadzenie działalności warsztatów terapii zajęciowej w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości.
          2)  Rozwijanie u osób niepełnosprawnych umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej.
          3)  Przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej.
          4)  Rozwijanie u osób niepełnosprawnych psychofizycznych sprawności niezbędnych do pracy.
          5)  Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy  w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego.
          6)  Udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym a także organizowanie różnorodnych form doradztwa i opieki prawnej.            
          7)  Inicjowanie i występowanie z wnioskiem o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. 
          8)  Inicjowanie i występowanie z wnioskiem o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw  człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji kompleksowej, edukacji, opieki i udziału w kulturze i rekreacji oraz integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawa.       
         9)  Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
       10)  Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.  
       11)  Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji. 
       12)  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.   
       13)  Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i Prawosławnym oraz innymi związkami wyznaniowymi a także placówkami i osobami fizycznymi. 
       14)  Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej na rzecz rodziców osób niepełnosprawnych.   
       15)  (uchylony)

III Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

1.     Stowarzyszenie posiada członków:
        1)  zwyczajnych,
        2)  wspierających,
        3)  honorowych.
2.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
3.     Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9

1.     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2.     Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4.     Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały  Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji
5.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6.     Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo:
       1)  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
       2)  korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
       3)  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
       4)  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
      1)  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
      2)  uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
      3)  przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
      4)  regularnego opłacania składek.

§ 12

1.     Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać czynny udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2.     Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
3.     Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 13

1.  Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
       1)  dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na  ręce Zarządu,
       2)  wykluczenia przez Zarząd:
             a)  z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 9 miesięcy,
             b)  z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
             c)  ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
       3)  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
       4)  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2.  Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

IV Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
1)  Walne Zebranie Członków,
2)  Zarząd,
3)  Komisja Rewizyjna.

§ 15

1.Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Wybory władz Stowarzyszenia mogą być dokonywane w głosowaniu jawnym w przypadku, gdy żaden członek uprawniony do głosowania nie sprzeciwi się tej formie.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Członkowie władz Stowarzyszenia powołani w drodze kooptacji pełnią swoją funkcję do końca kadencji organu.

§ 16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 17

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 18

1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i  nadzwyczajne.
3 . Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 5 lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4.  Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1)  z  własnej inicjatywy,
2)  na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6.  Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2)  uchwalanie zmian statutu,
3)  wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4)  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7)  podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu  Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9)  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 20

1.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2.  Zarząd składa się z 3 osób prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4.  Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes w czasie trwania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji lub w razie trwałej niemożności wykonywania tej funkcji.
5.  Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy w Zarządzie określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:
1)  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2)  realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4)  planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6)  przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7)  zwoływanie Walnego Zebrania,
8)  ustalanie wysokości składek członkowskich,
9)  zawieranie umów cywilno-prawnych,
10)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
11)  sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu.

  Komisja Rewizyjna

§ 22

1.  Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego i dwóch członków wybieranych na Walnym Zebraniu.
3.  Komisja Rewizyjna jest odrębna od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym jej członkowie:
1)  nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
3)  wykonują swoją funkcję nieodpłatnie.
4.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
5.  Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposoby wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)  kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)  ocena pracy Zarządu, w tym całorocznych sprawozdań i bilansu,
3)  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4)  wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5)  wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
6)  wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

V Majątek i gospodarka finansowa

§ 24

1.  Źródłami powstania majątku są:
1)  składki członkowskie,
2)  darowizny, zapisy i spadki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
3)  dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
4)  (uchylony).
2.  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie i w kasie Stowarzyszenia.
3.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.  Dochody z majątku służą wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6.  Zabrania się:
1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2)  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)  wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

VI Sposób reprezentacji

§ 25

Do dokonywania czynności prawnych, składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Zarząd.

VII Postanowienia końcowe

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów,
w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 27

1.  Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.