„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

przez | 29 kwietnia 2020

W ramach nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, o którym informowaliśmy w Aktualnościach Serwisu Informacyjnego Powiatu Sokólskiego w dniu 15 kwietnia 2020 r.:

http://sokolka-powiat.pl/2020/04/15/nowy-program-pomocy-dla-niepelnosprawnych-rusza-nabor-wnioskow/

osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne. Dotyczy to podopiecznych placówek, które nie działały z powodu pandemii  przez co okres najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu.

Przy czym wyjaśniamy, że pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym  świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie, z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Program adresowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku dzieci i młodzieży – orzeczenie wydane przed ukończeniem 16 r.ż. ), które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy;
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej;
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Ważne!

Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W przypadku wniosków złożonych w miesiącu kwietniu br. świadczenie zostanie wypłacone proporcjonalnie czyli za 2 miesiące: marzec i kwiecień 2020 r., w których to miesiącach nastąpiło zamknięcie placówek rehabilitacyjnych oraz zgodnie z zapotrzebowaniem Wnioskodawcy.

Ważne! 

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych                                          z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski można składać do 4 września 2020 r., w sposób następujący:

 1. System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/ do czego zachęcamy. Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki systemowi SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

 • wypełnienie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych uzupełnień,
 • uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalne jest złożenie wniosku pocztą tradycyjną, wysyłając wniosek na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

PLIKI DO POBRANIA:

Ważne!

Jedyną formą przekazania środków finansowych jest przelew na konto Wnioskodawcy/ osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę. Ewentualne pytania można zadać telefonując na infolinię PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) lub infolinię SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00) lub telefonując do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce: tel. 85 711 08 83 (godz. 7.00 – 15.00).

Dodaj komentarz