Komunikat PFRON w sprawie stosowania przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego wymogu okazywania przez wnioskodawcę oryginału orzeczenia o niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)

przez | 29 stycznia 2020

Szanowni Państwo

PFRON stoi na stanowisku, iż przyjęcie przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego praktyki wzywania osób z niepełnosprawnością do bezpośredniego stawiennictwa w placówce jednostki samorządu terytorialnego celem okazania oryginału orzeczenia o niepełnosprawności jako stałej i obowiązującej zasady, nie znajduje uzasadnienia w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych.

Fundusz informuje, iż dopuszczalne jest załączanie kopii orzeczenia o niepełnosprawności w postaci skanu (lub zdjęcia) dołączonego do wniosku składanego elektronicznie jako podstawy rozpatrzenia sprawy, co nie wyklucza możliwości wezwania wnioskodawcy przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadku zaistnienia wątpliwości związanych z treścią wniosku, w tym także wątpliwości, jakie pojawić się mogą przy weryfikacji skanów załączonych orzeczeń o niepełnosprawności.

Na stronie PFRON i Portal SOW pojawił się oficjalny komunikat w sprawie stosowania przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego wymogu okazywania przez wnioskodawcę oryginału orzeczenia o niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/komunikat-pfron/

Dodaj komentarz