„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

przez | 18 października 2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął w dniu 11 sierpnia 2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantów w związku z realizacją projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu grantowego jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Uzyskane w ramach grantu środki finansowe można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.
Nasze Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” uczestniczy w tym projekcie. Oczekujemy na przekazanie stosownych środków finansowych na realizację przyznanego grantu.

Dodaj komentarz